Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-739 przy ul. 1 Maja 31/33 (dalej: FORSAFE) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług FORSAFE, w tym korzystającej z platformy e-learningowej „Spoti” dostępnej na stronie: http://forsafe.eszkolenia.info (dalej: Platforma) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (Polityka) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na Platformie cookies.
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Platformy jest FORSAFE Sp. z o.o. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.  Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Piotr Kawczyński, pkawczynski@forsafe.pl; tel. 608 025 140

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze danych – należy przez to rozumieć FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-739 przy ul. 1 Maja 31/33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000465922 NIP: 7252068685
 2. Platformie – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę E-learningową „Spoti” to jest aplikację służącą do zdalnego nauczania za pomocą Internetu, w której znajdują szkolenia;
 3. Dostawcy platformy – należy przez to rozumieć ETECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Szczecinie, ul. Filaretów 8 l. 1, 71-162 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 426059, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy – KRS podatnikiem podatków od towarów i usług VAT dysponującym numerem identyfikacji podatkowej 8513164366
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Platformy oraz jest uczestnikiem szkolenia.
 5. Zamawiającym usługę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej  zamawiającą  i opłacającą dostęp do Platformy.
 6. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. FORSAFE przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe podane przez:
  1. Zamawiającego usługę w ramach korzystania z Platformy będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w szczególności poprzez email marketing(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. Użytkownika na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, tj. dla celów identyfikacji osób korzystających z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  3. FORSAFE przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z Platformy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Zamawiającemu usługę i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy.
 2. Zamawiający usługę i Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcą danych Zamawiającego usługę i Użytkownika jest ETECHNOLOGIE So. z o.o. jako właściciel platformy. Odbiorca danych ma dostęp do imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Dane te są konieczne do realizacji usługi szkolenia e-learningowego oraz udzielenia wsparcia technicznego dla Użytkowników.
 2. Dane osobowe Zamawiającego Usługę oraz Użytkownika mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Usługodawcą umowy świadczą na jego rzecz usługi informatyczne, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Polityka plików „COOKIES”

 1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych,. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Stosowane przez FORSAFE „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosujemy “cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania z Platformy lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. 
 5. Wykorzystujemy również pliki Google Analytics. Informacje zbierane przez te pliki są przekazywane firmie Google, która przechowuje je na swoich serwerach w USA zgodnie z własną polityką prywatności. 
 6. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. Akceptacja “cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z Platformy.

Informacje końcowe

FORSAFE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronie Platformy z 14-dniowym wyprzedzeniem.