Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Spoti

Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznej Platformy E-learningowej „Spoti”.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Elektronicznej Platformy E-learningowej „Spoti” (dalej: Platforma) jest FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-739 przy ul.1 Maja 31/33, KRS: 0000465922 NIP: 7252068685;
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz z usług z nią związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki FORSAFE Sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Platformy. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obowiązujący Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem https://forsafe.edu.pl/regulamin
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z e-usługi Platforma Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć FORSAFE Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-739 przy ul.1 Maja 31/33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000465922 NIP: 7252068685.
 2. Platformie – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę E-learningową „Spoti” to jest aplikację służącą do zdalnego nauczania za pomocą Internetu, w której znajdują się szkolenia.
 3. Koncie – należy przez to rozumieć konto na Platformie, przydzielone użytkownikowi po nadaniu mu dostępu przez Usługodawcę, za pomocą którego użytkownik może korzystać z Platformy.
 4. Właściciel platformy – należy przez to rozumieć ETECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Filaretów 8 l. 1, 71-162 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 426059, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy – KRS podatnikiem podatków od towarów i usług VAT dysponującym numerem identyfikacji podatkowej 8513164366
 5. Szkoleniu – należy przez to rozumieć, dostępny na Platformie, zestaw materiałów dydaktycznych poświęconych określonemu tematowi, umożliwiających zdobycie lub poszerzenie wiedzy lub umiejętności.
 6. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu szkolenia na Platformie.
 7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Platformy oraz jest uczestnikiem szkolenia.
 8. Zamawiającym usługę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej  zamawiającą i opłacającą dostęp do Platformy.
 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Platformy Usługę szkoleń e-learningowych, mających na celu wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu.
 2. Po ukończeniu szkolenia Użytkownik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 3. Na Platformie zapisywana jest historia logowań użytkownika. W ramach Platformy możliwe jest ustawienie raportu pokazującego całą historię logowań od początku uruchomienia Platformy lub w danej dacie. Raport można wygenerować odrębnie dla każdego Użytkownika na podstawie jego nazwiska.
 4. Raport, o którym mowa w poprzednim ustępie jest dostępny w formacie CSV, HTML EXCEL, PDF.

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług

 1. W celu skorzystania z Usługi Zamawiający usługę wypełnia formularz „Złóż zamówienie” (dalej: formularz rejestracyjny). W formularzu Zamawiający usługę dokonuje wyboru szkolenia oraz podaje imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres-email oraz ilość użytkowników jednoczesnych. Poprzez podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym Zamawiający usługę potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 2. Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędna jest akceptacja Regulaminu w sposób przewidziany na Platformie, z którego treścią powinien zapoznać się Zamawiający usługę przez zawarciem umowy o świadczenie usług (dalej: Umowa). Regulamin stanowi integralną część Umowy, a przez jej zawarcie Zamawiający usługę akceptuję treść Regulaminu.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Usługodawca zakłada dla Użytkownika konto powiązane z jego adresem e-mail podanym w formularzu z danymi Użytkowników. Indywidualny login użytkownika generowany jest na podstawie adresu e-mail lub pierwszej litery imienia i nazwiska.
 4. Na podany przez Zamawiającego Usługę adres poczty elektronicznej Usługodawca przekazuje Użytkownikowi link aktywacyjny konta z prośbą o ustawienie hasła dostępu. Przesłanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym na adres poczty elektronicznej Użytkownika uważa się za potwierdzenie zawarcia Umowy.
 5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony.
 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Dostęp do Platformy Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu do Platformy za pomocą przesłanego loginu i hasła dostępu.
 8. Zalogowanie się Użytkownika do Platformy i korzystanie z jej zasobów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika. Przez akceptację warunków zawartych w Regulaminie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
 9. Dostęp do danego szkolenia przyznaje Usługodawca.
 10. Użytkownik musi uruchomić szkolenie przypisane do jego konta na jednej z kompatybilnych przeglądarek określonych w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  działania Użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
  Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
  Użytkownik podaje nieprawdziwe dane własne;
  Użytkownik wykorzystuje Usługę niezgodnie z jej przeznaczaniem.
 12.  O rozwiązaniu Umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.

Warunki świadczenia Usług

 1. Użytkowanie Platformy musi odbywać się zgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. w celach edukacyjnych związanych bezpośrednio z tematyką udostępnionych w ramach Platformy szkoleń.
 2. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Platformy jest przeznaczony wyłącznie dla Użytkowników.
 3. Do komunikacji Użytkownika z systemem wykorzystywana jest przeglądarka internetowa oraz zaimplementowany w niej protokół HTTP/HTTPS.
 4. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Platformy. Usługodawca nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Platformy, należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  posiadać dostęp do sieci internet,
  posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, IE 11+, Safari, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji,
  posiadać aktywny adres e-mail.
 6. Korzystanie z portalu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika i na jego koszt związany z połączeniem z Internetem, Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
 7. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. W razie utraty hasła Użytkownik może skorzystać z opcji “Nie pamiętam hasła” oferowanej na stronie Platformy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Platformy bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające  prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika, przypadki braku dostępności Platformy, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy, Szkoleń oraz innych Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych  w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, Szkoleń i innych Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 10. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 11. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych, przejściowo może wystąpić brak dostępu do Platformy.

Opłaty

 1. Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy wymaga wniesienia opłaty zgodnie z ofertą cenową zawartą na stronie sklepu.
 2. Płatność za wybraną Usługę dokonywana jest przelewem na wskazany przez Usługodawcę przy użyciu usługi płatności elektronicznych TPay – patrz regulamin systemu TPay na https://secure.tpay.com/regulamin.pdf.
 3. Zamawiający usługę dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z Platformy dla wskazanych przez niego Użytkowników przez czas. Po upływie określonego czasu, dostęp do płatnej części Platformy nie jest automatycznie przedłużany.
 4. W momencie odbioru płatności, Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części Platformy maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego usługę na rachunku Usługodawcy.
 5. Po odnotowaniu wpłaty Usługodawca wystawia fakturę VAT na zakupioną Usługę. W celu uzyskania Faktury VAT Zamawiający usługę zobowiązany jest uzupełnić do Usługodawcy komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury na stronie zamówienia (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury).
 6. W przypadku rezygnacji z usługi opłata za usługę nie podlega zwrotowi.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego Usługę oraz Użytkownika przetwarzanych w celu świadczenia usługi Platformy jest FORSAFE Sp. z o.o., ul 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź KRS: 0000465922 NIP: 7252068685.

  Dane osobowe podane przez:
 2. Zamawiającego usługę w ramach korzystania z Platformy będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w szczególności poprzez email marketing (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Użytkownika będą przetwarzane na potrzeby realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, tj. dla celów identyfikacji osób korzystających z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z Platformy.
 5. Zamawiającemu usługę i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy.
 6. Zamawiający usługę i Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcą danych Zamawiającego usługę oraz Użytkownika jest Etechnologie Sp. z o.o. jako właściciel platformy. Odbiorca danych ma dostęp do imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Dane te są konieczne do realizacji usługi szkolenia e-learningowego oraz udzielenia wsparcia technicznego dla Użytkowników.
 8. Dane osobowe Zamawiającego usługę oraz Użytkownika będą przetwarzane przez czas korzystania z Platformy, a po tym okresie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego usługę oraz Użytkownika.
 9. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności: uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem właściwych przepisów,
  zapobiegających utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Zamawiającego Usługę oraz Użytkownika zawiera Polityka Prywatności dostępna tutaj.

Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Platformy należą do Właściciela platformy, majątkowe prawa autorskie do szkolenia należą do Usługodawcy.
 2. Poprzez korzystanie z Platformy Użytkownik nie nabywa praw do treści udostępnianych za jej pośrednictwem.
 3. Platforma oraz materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, interfejsy, kod źródłowy Platformy, ich wybór i zestawienia w Platformie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Platformy oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Platformy lub jej części lub utworów zamieszczonych na Platformie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zakazuje się dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronie Platformy bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, i stanowi naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane na stronach Platformy) do Platformy, podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Zamieszczając jakiejkolwiek treści/materiały na Platformie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby materiały mogły być udostępnione na łamach Platformy. Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

Cookies

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Platformy w komputerze Zamawiającego Usługę oraz Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług na Platformie. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Obsługa plików cookies przez przeglądarkę zapewnia możliwość otrzymywania raportów, monitorowania statystyk, logowania na platformie, zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy), zbierania informacji o sposobie korzystania i wyświetlania spersonalizowanej treści itp. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Zamawiającego usługę oraz Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://forsafe.pl/polityka-cookies/.

Obowiązki stron

 1. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta w poufności. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 3. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Platformy w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie.
 4. W celu poprawnego korzystania z Platformy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w Serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku przyjmuje się, że informacje przekazane na adres e-mail podany przez Użytkownika zostały poprawnie doręczone.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyżej, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usług oferowanych w ramach Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Platformie treści, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Platformy.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje można składać elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: szkolenia@forsafe.pl. 
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej wniesienia przez Użytkownika w sposób podany w ust. 2. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.
 5. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
  krótki opis sytuacji powodującej reklamację.
 6. W wypadku uznania reklamacji Użytkownik uzyska dostęp do konta na kolejne 30 dni od dnia upływu okresu obowiązywania abonamentu.  
 7. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach takich jak: istotna zmiana funkcjonalności Platformy, zmiana profilu działalności Usługodawcy lub zmiana przepisów prawa, z zastrzeżeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Platformy informacji o zmianach, na 14 dni przez wejściem w życie zmian.
 3. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
  ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459); ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Wszelkie uwagi w zakresie zawartości i funkcjonowania Platformy użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną na adres szkolenia@forsafe.pl lub telefonicznie pod numerem +48 600 005 880.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Platformy oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 8. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 9. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Platformy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 10. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usługi, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. w przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach prawa na zasadach ogólnych.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019